نوشته های جدید

پنجره جوهری پنجره جوهری چیست؟ در مقاله خودآگاهی یک اشاره کوچکی به پنجره جوهری کردم و گفتم که این پنجره جوهری یا رنگی نیست! بلکه مدل جوهری است که از اول اسم دو روانشناس به نام های جوزف لوفت و هری اینگهام گرفته شده است. پنجره جوهری (به انگلیسی Johari Window) مدل ارتباطی تو را با دیگران در چهار…
ادامه مطلب ...