مارکوس اورلیوس

چون کاری برای تو مشکل است فکر نکن که برای بقیه غیر ممکن است.

تازه ترین مقالات

سرنوشت و تقدیر
تغییر سرنوشت
پاکسازی ذهن
متقاعدسازی
چطور دیگران را متقاعد کنیم