جان اف کندی

تلاش و شهامت بدون هدف و جهت، کافی نیست.

تازه ترین مقالات

سرنوشت و تقدیر
تغییر سرنوشت
پاکسازی ذهن
متقاعدسازی
چطور دیگران را متقاعد کنیم