آرتور شوپنهاور

خطاب واقعی بین یک فرد با فرد دیگر باید به جای آقا، جناب، …. «رفیق دردمند من» باشد. هرچند ممکن است این موضوع عجیب به نظر آید، اما بر طبق این واقعیت است که دیگران را در صحیح ترین وجه خود قرار می دهیم، و همچنین ضروری ترین چیزها، یعنی تحمل، صبر، گذشت و عشق به همسایه را به ما یادآوری می کند که همه بدان محتاجند و هر کدام از ما آن را به دیگری مدیون است.

تازه ترین مقالات

سرنوشت و تقدیر
تغییر سرنوشت
پاکسازی ذهن
متقاعدسازی
چطور دیگران را متقاعد کنیم