میشل دو مونتینی

کسی بهتر از درسش استفاده می‌کند که آن را تکرار می‌کند، نه‌آن‌که درس را حفظ می‌کند.

تازه ترین مقالات

سرنوشت و تقدیر
تغییر سرنوشت
پاکسازی ذهن
متقاعدسازی
چطور دیگران را متقاعد کنیم