آموزش و توسعه مهارت های فردی، خانوادگی و اجتماعی

منبع عظیم انرژی خدا

از اینکه برای رشد خودت، خانواده و جامعه وقت می گذاری بی نهایت سپاسگزارم