آموزش و توسعه مهارت های فردی، خانوادگی و اجتماعی

عجله کردن و راههای برخورد با آن

از اینکه برای رشد خودت، خانواده و جامعه وقت می گذاری بی نهایت سپاسگزارم