مرور بخشیدن

بخشیدن

هر چه سریعتر خودت را ببخش

قسمت هشت بیدار شو قسمت هشت بیدار شو درباره بخشیدن خودت در مسیر زندگی است. آیا تا حالا کار اشتباهی را انجام دادی؟ آیا تا حالا شده به هر دلیلی خودت را محاکمه کنی؟ همه ما آدم ها اشتباهات خیلی بزرگی انجام دادیم و هیچ وقت خودمان را…
ادامه مطلب ...

همیشه دیگران را به خاطر خودت ببخش!

قسمت شانزده یادمون باشه قسمت شانزده یادمون باشه درباره بخشیدن دیگران نیست. آیا تا حالا شده از دست کسی ناراحت باشی و او را نبخشی؟ خٌب معلومه، بله! با نبخشیدن دیگران چه اتفاقی برای آن ها و چه اتفاقی برای تو می افتد؟ متن…
ادامه مطلب ...